Aktiviteter

Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Høyskolen Kristiania BIL og ble stiftet 3. september 1984.

§ 2 Formål

Tilby alle ansatte ved Høyskolen Kristiania ulike trivsels- og helsefremmende aktiviteter.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle ansatte i Høyskolen Kristiania og datterselskaper (minimum 50% stilling og vikarer) som betaler medlemsavgift til foreningen anses som fullverdige medlemmer. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

Personer som ikke er ansatt hos Høyskolen Kristiania, men med fast arbeidsplass på våre campus, og skolens egne studentassistenter kan betale treningsavgift for bruk av treningssenteret på lik linje med studenter på institutt for helsevitenskap, p.t. kr. 500,-

Medlemskapet gjelder ut inneværende år fra dato medlemskontingent er betalt. Ny kontingent må betales hvert år.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for kommende år.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Medlemmer som har betalt treningsavgift skal ha tilgang til treningssenteret frem til 15. januar året etter inneværende medlemsår.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned, og er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst to uker varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 § 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Fremleggelse av årets budsjett
 6. Velge:
  • Leder
  • Styremedlem(fem) og varamedlem(én)
  • Revisor

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.
 5. Styret skal lede foreningen iht. § 2
 6. Styret godkjenner budsjettet for inneværende år og presenterer budsjettet under årsmøte.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap.

  § 13 Vedtektsendring 1

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall[1], innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at restbeløpet føres tilbake til Høyskolen Kristiania E.G.M. Stiftelse.

[1] Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.

 

Vedtektene ble sist endret 20. mars 2019